16+
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#301 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506084"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941987"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=PYZL57BH5sXSyZpdH5C8Uu2BF+ZYX/goJqJQ5uPw8sOx4yNTgqNMNXWq4vokuQF/VCP7O0ejPMsjgg2awO9uO33uSDBLht1KQ3zZmpqlHNDJVOK1HMJG4GcvIhfpiPNzwpGQLoyOE7u1iFPa+QGVVV05owDaL03/qYVszei/5v8="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=PYZL57BH5sXSyZpdH5C8Uu2BF+ZYX/goJqJQ5uPw8sOx4yNTgqNMNXWq4vokuQF/VCP7O0ejPMsjgg2awO9uO33uSDBLht1KQ3zZmpqlHNDJVOK1HMJG4GcvIhfpiPNzwpGQLoyOE7u1iFPa+QGVVV05owDaL03/qYVszei/5v8="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "119"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:21:24"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:47"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "119"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#307 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#308 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#309 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#306 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506045"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941986"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=K1EgrlksgQtipQGchCVour2Q78Ibq+xqHAXK+1z1jAVS6cNmr6p1WBiURQ/f51nAHVXeuH4LfwxGk1D6UPN6RsrpOIr6xh1/nDk0481h0TiIB95DH6qi3nkDq60ytWs/C6qdZtGOFHLCwjL/Zg0ejTKHGhzI3CysweYmEyZJA8Y="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=K1EgrlksgQtipQGchCVour2Q78Ibq+xqHAXK+1z1jAVS6cNmr6p1WBiURQ/f51nAHVXeuH4LfwxGk1D6UPN6RsrpOIr6xh1/nDk0481h0TiIB95DH6qi3nkDq60ytWs/C6qdZtGOFHLCwjL/Zg0ejTKHGhzI3CysweYmEyZJA8Y="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "120"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "0"
   ["mob"]=>
   string(1) "1"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:20:45"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:46"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "120"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#312 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#313 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#314 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(2) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#301 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506084"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941987"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=PYZL57BH5sXSyZpdH5C8Uu2BF+ZYX/goJqJQ5uPw8sOx4yNTgqNMNXWq4vokuQF/VCP7O0ejPMsjgg2awO9uO33uSDBLht1KQ3zZmpqlHNDJVOK1HMJG4GcvIhfpiPNzwpGQLoyOE7u1iFPa+QGVVV05owDaL03/qYVszei/5v8="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=PYZL57BH5sXSyZpdH5C8Uu2BF+ZYX/goJqJQ5uPw8sOx4yNTgqNMNXWq4vokuQF/VCP7O0ejPMsjgg2awO9uO33uSDBLht1KQ3zZmpqlHNDJVOK1HMJG4GcvIhfpiPNzwpGQLoyOE7u1iFPa+QGVVV05owDaL03/qYVszei/5v8="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "119"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:21:24"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:47"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "119"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#307 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#308 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#309 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
 [1]=>
 object(AdvItems)#306 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506045"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941986"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=K1EgrlksgQtipQGchCVour2Q78Ibq+xqHAXK+1z1jAVS6cNmr6p1WBiURQ/f51nAHVXeuH4LfwxGk1D6UPN6RsrpOIr6xh1/nDk0481h0TiIB95DH6qi3nkDq60ytWs/C6qdZtGOFHLCwjL/Zg0ejTKHGhzI3CysweYmEyZJA8Y="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=K1EgrlksgQtipQGchCVour2Q78Ibq+xqHAXK+1z1jAVS6cNmr6p1WBiURQ/f51nAHVXeuH4LfwxGk1D6UPN6RsrpOIr6xh1/nDk0481h0TiIB95DH6qi3nkDq60ytWs/C6qdZtGOFHLCwjL/Zg0ejTKHGhzI3CysweYmEyZJA8Y="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "120"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "0"
   ["mob"]=>
   string(1) "1"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:20:45"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:46"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "120"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#312 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#313 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#314 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
Больше новостей
Больше опросов

«Путь великого дракона» пролегает через Сургут

Что будет на выставке «Путь великого дракона» в Сургуте?

«Путь великого дракона» пролегает через Сургут

Галерея «Стерх» продолжает серию выставок, знакомящих сургутян с мировой культурой. В разные годы в галерее проходили выставки японской гравюры и живописи, нэцке, китайской каллиграфии, тибетских танка, африканских масок. В этот раз в Сургуте организована экспозиция «Путь великого дракона» – все желающие могут прийти и посмотреть на артефакты восточной культуры.

К нам в студию придет организатор выставки – коллекционер восточного искусства и музеевед Филипп Тарасов. Он расскажет про выставку, необычные экспонаты, представленные там, а также про то, как ему удается получать артефакты.14 октября 2022 в 10:33, просмотров: 3844, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт

	array(0) {
}
	array(0) {
}
	NULL
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#367 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1685559857"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686164657"
  ["follow_link"]=>
  string(147) "/adv_follow/hash?q=Vi9WDn40RjQPF3FCDE5j8JnCHEUaJjzYq+GRJ4MjmDO6UzdBlejPg0pIaaCBp+ecDdLmN+Tf1mgC9kpLUa7ZYXH82kxqj1nGfgTAW58exJLttHNI4UEecMKnerq9dBvP"
  ["view_link"]=>
  string(145) "/adv_view/hash?q=Vi9WDn40RjQPF3FCDE5j8JnCHEUaJjzYq+GRJ4MjmDO6UzdBlejPg0pIaaCBp+ecDdLmN+Tf1mgC9kpLUa7ZYXH82kxqj1nGfgTAW58exJLttHNI4UEecMKnerq9dBvP"
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "103"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "40"
   ["name"]=>
   string(35) "Филармония (С1 деск)"
   ["link"]=>
   string(19) "https://www.sfil.ru"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "11e9e37b376fa0f5da359c03962e760a.gif"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(0) ""
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-06-01 00:04:17"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-08 00:04:17"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "103"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#330 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#362 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#361 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(0) {
}
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#367 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1685559857"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686164657"
  ["follow_link"]=>
  string(147) "/adv_follow/hash?q=Vi9WDn40RjQPF3FCDE5j8JnCHEUaJjzYq+GRJ4MjmDO6UzdBlejPg0pIaaCBp+ecDdLmN+Tf1mgC9kpLUa7ZYXH82kxqj1nGfgTAW58exJLttHNI4UEecMKnerq9dBvP"
  ["view_link"]=>
  string(145) "/adv_view/hash?q=Vi9WDn40RjQPF3FCDE5j8JnCHEUaJjzYq+GRJ4MjmDO6UzdBlejPg0pIaaCBp+ecDdLmN+Tf1mgC9kpLUa7ZYXH82kxqj1nGfgTAW58exJLttHNI4UEecMKnerq9dBvP"
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "103"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "40"
   ["name"]=>
   string(35) "Филармония (С1 деск)"
   ["link"]=>
   string(19) "https://www.sfil.ru"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "11e9e37b376fa0f5da359c03962e760a.gif"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(0) ""
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-06-01 00:04:17"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-08 00:04:17"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "103"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#330 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#362 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#361 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(0) {
}
	array(0) {
}
	NULL

	array(0) {
}
	array(0) {
}
	NULL

Топ 10

 1. «Сложность технологического бизнеса в том, что его нельзя построить по щелчку пальцев. Нужны годы» 736
 2. ​Половое воспитание для детей: необходимость или бред? // ONLINE 18+ 576
 3. ​Вчерашний день 530
 4. На югорчан завели дело за получение подкупа в виде автомобиля 514
 5. Пьяный экс-сотрудник ГИБДД Сургута сбил на машине дочь своего бывшего руководителя 475
 6. Брусника проводит День открытых дверей 456
 7. В Сургуте девушка на BMW протаранила пенсионерку на Kia 453
 8. ​В Сургуте подготовили насыщенную программу празднования Дня защиты детей 427
 9. В Югре из-за циклонов ожидаются аномальное тепло и пожары 393
 10. Без ориентиров, но с зовом о помощи. Спасатель Центроспаса Александр Никитин: «Парадоксально, когда просят найти, но не говорят в каком направлении искать…» 366
 1. Село «Богдановка» 10744
 2. Как ухаживать за кожей лица в летний период? // ONLINE 2758
 3. Патриарх Кирилл 28 мая освятит Свято-Троицкий собор в Сургуте 2310
 4. Это прорыв: как прошли первые дни автобусной реформы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1866
 5. ​Твердый зачет! 1858
 6. Убийство у «Армянского переулка» в Сургуте находится под контролем главы СКР 1822
 7. ​Наталья Комарова поставила амбициозную задачу по расширению железнодорожного сообщения внутри Югры 1800
 8. ​В Сургуте грядет весенняя распродажа недвижимости, выгода — до 800 тысяч рублей 1799
 9. ​Новая высотка напротив «Геры», поправки в бюджет и правила для ларьков 1791
 10. В Сургуте задержали подозреваемого в убийстве тестя − он скрывался в гостинице 1726
 1. Село «Богдановка» 10744
 2. ​Председатель 5624
 3. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 5336
 4. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4871
 5. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4440
 6. Более сорока волонтеров будут помогать сургутянам в голосовании за благоустройство 4237
 7. Топ-10 вопросов про путешествия на самолете // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4162
 8. Домашние посиделки, огород или работа: как россияне проведут майские праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4119
 9. В тапках — в автобус? 3940
 10. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 3886