16+
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#301 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506084"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941987"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=qiYuw0hhs+20P3j4JvuYaLb77scNOZiPhVlKaCQ0wXiqVRWCPDhXT0uo/bhM6nAYU28ubzv+vceHV4PGct2buxhDinSgMa67GN2mRbbkrgyMyEPaw6/1KLC/CVue+9pp9JNGu3nfjaaeNCa/XN123sQHJVGv8RM3d26Dm3DrZmI="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=qiYuw0hhs+20P3j4JvuYaLb77scNOZiPhVlKaCQ0wXiqVRWCPDhXT0uo/bhM6nAYU28ubzv+vceHV4PGct2buxhDinSgMa67GN2mRbbkrgyMyEPaw6/1KLC/CVue+9pp9JNGu3nfjaaeNCa/XN123sQHJVGv8RM3d26Dm3DrZmI="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "119"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:21:24"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:47"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "119"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#307 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#308 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#309 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#306 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506045"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941986"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=RKVjrHJhDmh2p1IZTH37bkEhMXqlSoJ5Macb0nQfsqT8OxiKiUt0YOOehcRznP+Da5I98PBaLc6Jxtbq77U/2yA1cIKt/V8v3/TcV4jsUDSzvHSgoinc5cHgd78KzOAhjuHUCX4HeQ8v7DGi5xvTajISRGxCUlI6BleqPirWTHI="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=RKVjrHJhDmh2p1IZTH37bkEhMXqlSoJ5Macb0nQfsqT8OxiKiUt0YOOehcRznP+Da5I98PBaLc6Jxtbq77U/2yA1cIKt/V8v3/TcV4jsUDSzvHSgoinc5cHgd78KzOAhjuHUCX4HeQ8v7DGi5xvTajISRGxCUlI6BleqPirWTHI="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "120"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "0"
   ["mob"]=>
   string(1) "1"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:20:45"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:46"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "120"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#312 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#313 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#314 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(2) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#301 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506084"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941987"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=qiYuw0hhs+20P3j4JvuYaLb77scNOZiPhVlKaCQ0wXiqVRWCPDhXT0uo/bhM6nAYU28ubzv+vceHV4PGct2buxhDinSgMa67GN2mRbbkrgyMyEPaw6/1KLC/CVue+9pp9JNGu3nfjaaeNCa/XN123sQHJVGv8RM3d26Dm3DrZmI="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=qiYuw0hhs+20P3j4JvuYaLb77scNOZiPhVlKaCQ0wXiqVRWCPDhXT0uo/bhM6nAYU28ubzv+vceHV4PGct2buxhDinSgMa67GN2mRbbkrgyMyEPaw6/1KLC/CVue+9pp9JNGu3nfjaaeNCa/XN123sQHJVGv8RM3d26Dm3DrZmI="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "119"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:21:24"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:47"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "119"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#307 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#308 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#309 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
 [1]=>
 object(AdvItems)#306 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1684506045"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686941986"
  ["follow_link"]=>
  string(191) "/adv_follow/hash?q=RKVjrHJhDmh2p1IZTH37bkEhMXqlSoJ5Macb0nQfsqT8OxiKiUt0YOOehcRznP+Da5I98PBaLc6Jxtbq77U/2yA1cIKt/V8v3/TcV4jsUDSzvHSgoinc5cHgd78KzOAhjuHUCX4HeQ8v7DGi5xvTajISRGxCUlI6BleqPirWTHI="
  ["view_link"]=>
  string(189) "/adv_view/hash?q=RKVjrHJhDmh2p1IZTH37bkEhMXqlSoJ5Macb0nQfsqT8OxiKiUt0YOOehcRznP+Da5I98PBaLc6Jxtbq77U/2yA1cIKt/V8v3/TcV4jsUDSzvHSgoinc5cHgd78KzOAhjuHUCX4HeQ8v7DGi5xvTajISRGxCUlI6BleqPirWTHI="
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "120"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "46"
   ["name"]=>
   string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
   ["link"]=>
   string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(49) "Культурное сотрудничество"
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "0"
   ["mob"]=>
   string(1) "1"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-05-19 19:20:45"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-16 23:59:46"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "120"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#312 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#313 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#314 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
Больше новостей
Больше опросов

​В Югре несколько тысяч детей получат путевки в летние оздоровительные лагеря

Дети из льготных категорий в Югре бесплатно поедут отдыхать в лагеря

​В Югре несколько тысяч детей получат путевки в летние оздоровительные лагеря
Фото pixabay.com

Почти 4,6 тысячи детей из льготных категорий в Югре получат бесплатные путевки на отдых и оздоровление в летних лагерях. Это на 17 процентов больше, чем годом ранее. Около 3,1 тысячи отправятся в местные оздоровительные учреждения, и остальные 1,5 тысячи выедут за пределы автономного округа. Такие данные привела директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева в ходе эфира Центра управления регионом.

Путевки будут получать дети в возрасте от 6 до 17 лет из многодетных семей, а также семей с низкими доходами, попавших в трудную жизненную ситуацию, где дети остались без попечения родителей, или где отец отправился на боевые действия. «Напомню, что за каждой такой семьей закреплен социальный координатор, который поможет решить, в том числе вопросы отдыха и оздоровления детей не только в учреждениях социального обслуживания, но и в других оздоровительных организациях, свяжется с уполномоченным в муниципальном образовании органом, чтобы обеспечить каникулярный отдых ребенка», – отметила Тереза Пономарева.

Путевки даются по заявке. Для этого родителям или опекунам, если их семья попадает в льготную категорию, нужно обратиться в управление социальной защиты населения, опеки и попечительства. Далее потребуется пройти медицинское обследование ребенка, и назначить даты поездки.

Все подробности можно увидеть в паблике правительства автономного округа в сети «ВКонтакте».17 мая в 10:19, просмотров: 865, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт

	array(0) {
}
	array(0) {
}
	NULL
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#369 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1685559857"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686164657"
  ["follow_link"]=>
  string(147) "/adv_follow/hash?q=omos+QQ9l3ZLGwzC0rOBKEJcaDLuHFZUawRU0cvsqTGDW7tY0Y9iXohYKBGzWgBc4KKzC2AXrOsZ4f/hXJeijbAJQzGcpbId+qQkTFsJRje8QWfyddzeK4PHlgj7pFmL"
  ["view_link"]=>
  string(145) "/adv_view/hash?q=omos+QQ9l3ZLGwzC0rOBKEJcaDLuHFZUawRU0cvsqTGDW7tY0Y9iXohYKBGzWgBc4KKzC2AXrOsZ4f/hXJeijbAJQzGcpbId+qQkTFsJRje8QWfyddzeK4PHlgj7pFmL"
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "103"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "40"
   ["name"]=>
   string(35) "Филармония (С1 деск)"
   ["link"]=>
   string(19) "https://www.sfil.ru"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "11e9e37b376fa0f5da359c03962e760a.gif"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(0) ""
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-06-01 00:04:17"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-08 00:04:17"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "103"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#339 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#364 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#363 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(0) {
}
	array(1) {
 [0]=>
 object(AdvItems)#369 (17) {
  ["image"]=>
  NULL
  ["delete_image"]=>
  NULL
  ["publish_start_int"]=>
  string(10) "1685559857"
  ["publish_end_int"]=>
  string(10) "1686164657"
  ["follow_link"]=>
  string(147) "/adv_follow/hash?q=omos+QQ9l3ZLGwzC0rOBKEJcaDLuHFZUawRU0cvsqTGDW7tY0Y9iXohYKBGzWgBc4KKzC2AXrOsZ4f/hXJeijbAJQzGcpbId+qQkTFsJRje8QWfyddzeK4PHlgj7pFmL"
  ["view_link"]=>
  string(145) "/adv_view/hash?q=omos+QQ9l3ZLGwzC0rOBKEJcaDLuHFZUawRU0cvsqTGDW7tY0Y9iXohYKBGzWgBc4KKzC2AXrOsZ4f/hXJeijbAJQzGcpbId+qQkTFsJRje8QWfyddzeK4PHlgj7pFmL"
  ["_new":"CActiveRecord":private]=>
  bool(false)
  ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
  array(15) {
   ["id"]=>
   string(3) "103"
   ["campaign_id"]=>
   string(2) "40"
   ["name"]=>
   string(35) "Филармония (С1 деск)"
   ["link"]=>
   string(19) "https://www.sfil.ru"
   ["svg"]=>
   string(0) ""
   ["filename"]=>
   string(36) "11e9e37b376fa0f5da359c03962e760a.gif"
   ["alt_text"]=>
   string(0) ""
   ["title_text"]=>
   string(0) ""
   ["notes"]=>
   string(0) ""
   ["desktop"]=>
   string(1) "1"
   ["mob"]=>
   string(1) "0"
   ["shows"]=>
   NULL
   ["published"]=>
   string(1) "1"
   ["publish_start"]=>
   string(19) "2023-06-01 00:04:17"
   ["publish_end"]=>
   string(19) "2023-06-08 00:04:17"
  }
  ["_related":"CActiveRecord":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_c":"CActiveRecord":private]=>
  NULL
  ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
  string(3) "103"
  ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
  string(1) "t"
  ["_errors":"CModel":private]=>
  array(0) {
  }
  ["_validators":"CModel":private]=>
  NULL
  ["_scenario":"CModel":private]=>
  string(6) "update"
  ["_e":"CComponent":private]=>
  array(3) {
   ["onbeforevalidate"]=>
   object(CList)#339 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(14) "beforeValidate"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onbeforesave"]=>
   object(CList)#364 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(10) "beforeSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
   ["onaftersave"]=>
   object(CList)#363 (5) {
    ["_d":"CList":private]=>
    array(1) {
     [0]=>
     array(2) {
      [0]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
       ["useTransaction"]=>
       bool(true)
       ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
       NULL
       ["_enabled":"CBehavior":private]=>
       bool(true)
       ["_owner":"CBehavior":private]=>
       *RECURSION*
       ["_e":"CComponent":private]=>
       NULL
       ["_m":"CComponent":private]=>
       NULL
      }
      [1]=>
      string(9) "afterSave"
     }
    }
    ["_c":"CList":private]=>
    int(1)
    ["_r":"CList":private]=>
    bool(false)
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
  ["_m":"CComponent":private]=>
  array(1) {
   ["activerecord-relation"]=>
   object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
    ["useTransaction"]=>
    bool(true)
    ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
    NULL
    ["_enabled":"CBehavior":private]=>
    bool(true)
    ["_owner":"CBehavior":private]=>
    *RECURSION*
    ["_e":"CComponent":private]=>
    NULL
    ["_m":"CComponent":private]=>
    NULL
   }
  }
 }
}
	array(0) {
}
	array(0) {
}
	NULL

	array(0) {
}
	array(0) {
}
	NULL

Топ 10

 1. ​Благодаря Свято-Троицкому собору на повестке дня в Сургуте появился планетарий. И его обязательно построят 561
 2. Обгон на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» обернулся смертью 52-летней автоледи 489
 3. ​Площадь лесных пожаров в Югре выросла в два раза за сутки 442
 4. Куда сходить в Сургуте на выходных 3 – 4 июня? // АФИША 402
 5. Около 53 млн рублей выделили на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Сургуте 393
 6. ​Предложения банков станут доступны в салонах связи 372
 7. Для вартовчан увеличили число рейсов в Сочи 364
 8. Названы города ХМАО с самым большим числом уклонистов от алиментов 342
 9. В Югре ученик спецшколы избил педагога 291
 10. ​Югорчанам запретили запускать беспилотники во время массовых мероприятий 269
 1. Село «Богдановка» 10835
 2. Патриарх Кирилл 28 мая освятит Свято-Троицкий собор в Сургуте 2424
 3. ​Патриарх Кирилл освятил Троицкий собор Сургута 1755
 4. Выгодно купить авиабилеты и вернуть их обратно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1725
 5. Россиянам рассказали, куда нельзя отправиться с пятилетним загранпаспортом 1697
 6. В Сургуте впервые пройдет ночной интеллектуальный полумарафон «Сон разума» 1646
 7. Югорский бизнесмен заказал почти килограмм наркотиков в коробке с чаем из Чехии 1620
 8. Пожар на месторождении потушили прошлым вечером в Сургутском районе 1539
 9. Пассажиропоток аэропорта Сургута увеличился на 18% 1456
 10. В Югре тушат один ландшафтный и пять лесных пожаров 1438
 1. Село «Богдановка» 10835
 2. ​Председатель 5762
 3. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 5467
 4. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4996
 5. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4577
 6. В тапках — в автобус? 4087
 7. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 4018
 8. Удалось ли режиссеру «А зори здесь тихие» передать главный замысел автора? // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 3697
 9. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 3669
 10. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 3640